Kennissessie 28 maart 2019

We organiseren op 28 maart 2019 een avond waarin kennisdeling centraal staat.

Met en van elkaar leren, geïnformeerd worden over belangrijke ontwikkelingen, ervaringen delen, netwerken.

Tijd: 19 uur – 21.30 uur.
Locatie: FlexLounge, Lylantste Plein 1, Capelle ad IJssel

We bieden enkele kennissessies aan, per tafel wordt een onderwerp besproken, zoals:
– AVG: heb je vragen, wat is je ervaring en wat heb je er mee gedaan,
– Fiscaal: aangiftes, tips en suggesties,
– Start van pagina op de website “Leden aan het woord”, wie wil daar een verhaal schrijven over zijn/haar werk en ervaringen
– Wat is voor jou de toegevoegde waarde van een ondernemersvereniging en in hoeverre voorziet ZZP Capelle daarin.

Toegang: leden ZZP Capelle gratis toegang, niet-leden € 5.
Het eerste drankje krijg je van ZZP Capelle.
Opgeven uitsluitend via de mail: info@zzpcapelle.nl

Graag tot 28 maart !

Btw bij betaalde presentatie of voordracht

Het ZZP Servicedesk meldt het volgende over BTW en presentaties. Indien iemand binnen ZZP Capelle een andere mening heeft laat ons dat via info@zzpcapelle.nl weten.

Hoe zit het met de btw als je als zzp’er een betaalde presentatie geeft of voordracht houdt? Ook zzp’ers kunnen over specialistische kennis en ervaring beschikken. Kennis en ervaringen worden vaak gedeeld, daar worden we immers wijzer van! Als grote bron van kennis en ervaring word je graag gezien als spreker op bijvoorbeeld informatieavonden of bijeenkomsten van ondernemers. Wat als jij gevraagd wordt om tegen betaling een presentatie of voordracht te geven? Moet je dan btw rekenen of juist niet?

Wat is een voordracht?
Voor de beantwoording van de vraag of btw gerekend moet worden als je een betaalde presentatie of voordracht geeft, is het handig om te weten wat de wetgever onder voordrachtgever verstaat. Een betaalde presentatie wordt gezien als een voordracht. Onder voordrachtgever wordt verstaan: ‘eenieder die op een bijeenkomst of op een vergadering spreekt over onderwerpen die het gehoor kunnen onderrichten’. 

Btw-vrijstelling
Geldt voor jou een btw-vrijstelling? Dan geldt de vrijstelling ook voor het geven van betaalde presentaties of lezingen. In dat geval hoef je geen btw te rekenen. 

Gemengde btw plicht
Als de dienst van de voordrachtgever aan de organisator voor het geven van een voordracht wordt verleend, hoeft er geen btw gerekend te worden. Voor de overige ondernemingsactiviteiten blijft de btw-belastingplicht staan, voor zover van toepassing. De vrijstelling is overigens alleen van toepassing als je handelt in opdracht van een organisator. De organisator is de verantwoordelijke voor bijvoorbeeld een tv-programma of een bijeenkomst waar presentaties gegeven worden. Indien je zelf een bijeenkomst organiseert en daar een presentatie geeft, geldt deze vrijstelling niet.  

Is jouw totale omzet bijvoorbeeld € 100, waarvan € 15 omzet afkomstig is van het geven van voordrachten aan organisatoren. Dan is 15/100 van alle btw die je betaalt niet aftrekbaar.

Origineel artikel hier

Belastingdienst mag BSN niet meer gebruiken in btw-identificatienummer

De Belastingdienst mag het burgerservicenummer (BSN) niet gebruiken in het btw-identificatienummer van zelfstandigen. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft hiervoor een verwerkingsverbod opgelegd aan de minister van Financiën en meldde dat in een publicatie. Hij is verantwoordelijk voor de verwerking van het btw-identificatienummer door de Belastingdienst. Het verwerkingsverbod gaat per 1 januari 2020 in.

Kwetsbaar voor identiteitsfraude

Zelfstandigen zijn wettelijk verplicht hun btw-identificatienummer te vermelden op hun facturen. Zelfstandigen met een webwinkel moeten dit nummer ook op hun website vermelden. Het BSN is onderdeel van het te vermelden btw-identificatienummer. Daarmee is het BSN van zelfstandigen breed bekend. Dat maakt hen kwetsbaar voor kwaadwillenden die misbruik willen maken van het BSN om identiteitsfraude te plegen.

Oplossing

Voorzitter Aleid Wolfsen: “Dit probleem voor zelfstandigen bestaat al langere tijd. De Belastingdienst moet dit nu met voorrang aanpakken. Met ons verwerkingsverbod willen we bereiken dat er zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor 1 januari 2020, een oplossing komt. Het BSN van zelfstandigen moet gewoon goed beschermd worden.”

Nu al niet meer op website

Zelfstandigen met een webwinkel kunnen nu al stoppen met het vermelden van het btw-identificatienummer op hun website. Eigenlijk zijn zij op basis van wettelijke regels verplicht dit nummer op hun website te vermelden. De Autoriteit Consument & Markt houdt hier toezicht op, maar geeft geen prioriteit aan handhaving bij zelfstandigen vanwege de onwenselijke situatie die dat oplevert.

Maatregelen

Recentelijk heeft de Belastingdienst de AP in kennis gesteld van maatregelen die zij naar aanleiding van het verwerkingsverbod nog vóór 1 januari 2020 wil treffen. Aleid Wolfsen: “Op papier lijken deze maatregelen een oplossing te bieden voor het probleem dat het BSN van zelfstandigen breed wordt verspreid via het btw-identificatienummer. Maar we kunnen pas overgaan tot een verdere beoordeling wanneer de Belastingdienst de voorgestelde maatregelen ook daadwerkelijk heeft uitgevoerd.”

Het originele artikel van de AP is hier te lezen.

“Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 januari 2020”

Volgens ZZP Nederland is de opschorting van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) verlengd tot 1 januari 2020. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. Wel gaat het kabinet de mogelijkheden voor de handhaving van kwaadwillenden vanaf 1 juli 2018 verruimen. Dit schrijven minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Snel van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer.

Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ ers) hebben een belangrijke positie op de arbeidsmarkt. Het kabinet wil deze grote groep ondernemers de ruimte geven om te ondernemen, maar vindt het ook belangrijk dat zzp’ers een welbewuste keuze voor het ondernemerschap maken en niet belanden in een situatie van schijnzelfstandigheid. Bovendien wil het kabinet een einde maken aan de situatie dat mensen als zzp’er werken voor een tarief dat zo laag is dat zij zich niet kunnen verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en geen pensioen kunnen opbouwen.

Anderzijds wil het kabinet een einde maken aan het concurrentienadeel dat bedrijven ondervinden die zich aan de regels houden omdat andere bedrijven handige constructies gebruiken om lonen te drukken en risico’s af te wentelen. Vaste werknemers, flexwerkers en zzp’ers horen op de werkvloer geen concurrenten van elkaar te zijn.  

Met de Wet DBA is de afgelopen periode geprobeerd duidelijkheid te scheppen over de vraag wanneer er sprake is van een dienstbetrekking. In plaats van duidelijkheid leverde de wet juist veel onrust onder zzp’ers en opdrachtgevers op. Daarom zet het kabinet in op nieuwe wet- en regelgeving die naar planning per 1 januari 2020 in werking treedt.

Kwaadwillenden

Tot die tijd wordt de opschorting van de handhaving verlengd en blijft de huidige situatie onveranderd voor opdrachtgevers en opdrachtnemers. Zij krijgen geen boetes en naheffingen. Wel kunnen ze in afwachting van nieuwe wetgeving en bij onzekerheid altijd contact opnemen met de Belastingdienst om afspraken te maken.

Bij kwaadwillenden handhaaft de Belastingdienst wel. Per 1 juli 2018 richt de handhaving zich niet langer alleen op de ernstigste gevallen, maar ook op de andere kwaadwillenden.  Het kabinet geeft hiermee gehoor aan de toenemende onvrede over mogelijke schijnzelfstandigheid bij voornamelijk de onderkant van de arbeidsmarkt.

De Belastingdienst kan handhaven bij kwaadwillenden als zij de volgende drie criteria alle drie kan bewijzen:

  1. Er is sprake van een (fictieve) dienstbetrekking.
  2. Er is sprake van evidente schijnzelfstandigheid.
  3. Er is sprake van opzettelijke schijnzelfstandigheid.   

Gezag

Of iemand een werknemer is, wordt onder meer bepaald door de vraag of er sprake is van een gezagsrelatie. De Tweede Kamer heeft het kabinet opgeroepen om voor 1 januari 2019 te verduidelijken wat dit begrip – onder de huidige wetgeving – inhoudt. Het kabinet gaat in overleg met de betrokkenen over de knelpunten en zal in een hoofdlijnenbrief nog voor de zomer toelichten hoe dit begrip verduidelijkt wordt.

Ook over andere onderwerpen is nauw contact met belangenorganisaties. Het kabinet wil dat de nieuwe wet- en regelgeving aansluit bij wat er leeft in de praktijk. Daarom worden veldpartijen, zoals zzp-organisaties, werkgevers- en werknemersorganisaties betrokken bij de uitwerking. Onlangs was er een kick-off bijeenkomst met het veld. Bij het uitwerken van de hoofdlijnen van de nieuwe maatregelen zal het kabinet deze partijen opnieuw uitnodigen.

Lees hier de brief minister Koolmees naar de Tweede Kamer stuurde. (open pdf).

Commentaar ZZP Nederland

ZZP Nederland is blij met de brief van Koolmees omdat hij daarin stelt dat hij bewuste vrije keuzes niet in de weg wil staan. Er mag geen dwang zijn om ondernemer noch werknemer te worden. Verder biedt de brief ruimte voor perspectieven aan de onderkant van de arbeidsmarkt. 

Koolmees geeft aan dat hij nu echt achter de kwaadwillenden, zoals Deliveroo, aangaat.  ZZP Nederland heeft hier al meermaals aandacht voor gevraagd. Al enkele weken geleden stuurden wij een brief (pdf) aan de minister waarin wij onze zorgen uitten over de praktijken van Deliveroo. Want als er niets aan gedaan wordt, moeten de concurrenten van Deliveroo wel mee en dat jaagt mensen in gedwongen zelfstandig ondernemerschap. Voorzitter Maarten Post van stichting ZZP Nederland, zei hierover tegen de NOS; 

“We moeten ook kijken naar de concurrentie tussen bedrijven. Als je bijvoorbeeld niets doet tegen de constructie van Deliveroo, dan moet de rest mee.”

Koolmees geeft wederom aan dat hij in zijn roadmap naar een opvolger voor de wet DBA weer met ZZP Nederland en andere veldpartijen in gesprek wil. Wij zullen hier zeker gebruik van maken, om de lijn uit onze brief (pdf) aan minister Koolmees van woensdag 7 februari te realiseren.

Kabinet wil pensioenopbouw zzp’ers stimuleren, niet verplichten

Minister Wouter Koolmees verklaart in zijn brief aan de Tweede Kamer(PDF) van 1 februari 2019, dat er geen pensioenplicht komt voor zzp’ers. Het kabinet wil de pensioenopbouw van zzp’ers stimuleren, o.a. door vrijwillige deelname aan pensioenfondsen mogelijk te maken. Het kabinet handelt daarmee geheel in lijn met de standpunten van Stichting ZZP Nederland. “De minister houdt daarmee serieus rekening met de positie van zzp’ers als zelfstandige ondernemer en dat is hoopgevend”,  zegt voorzitter Maarten Post.

Nu de eis van vakbonden tot een pensioenplicht voor zzp’ers door het kabinet is verworpen, ontstaat ruimte voor een constructieve discussie over de mogelijkheden van zzp’ers om op hun eigen manier pensioen op te bouwen. ZZP Nederland zal gehoor geven aan de oproep van de minister om met pensioenfondsen de mogelijkheden tot vrijwillige deelname van zzp’ers te onderzoeken. “De liefde kan echter niet van een kant komen.” zegt Post. “De tijd van onredelijke eisen en voorwaarden is voorbij.”

Vrijwillige aansluiting bij pensioenfondsen door zelfstandigen is binnen de huidige wetgeving niet  mogelijk. Alleen werkgevers kunnen momenteel vrijwillige aansluiting regelen voor hun werknemers. Dat geldt ook voor dispensatie, als een pensioenfonds zoals dat van de schilders eenzijdig vasthoudt aan een verplichting voor zelfstandigen. De minister kan niet aan de kant blijven staan en zal de wet moeten veranderen om vrijwillige aansluiting en dispensatie mogelijk te maken. Dan kunnen ook zelfstandige schilders zelf hun pensioen regelen naar eigen keuze en op hun eigen manier.

Het kabinet wil het pensioenstelsel vernieuwen en vereenvoudigen, zodat pensioenopbouw voor zelfstandigen aantrekkelijker wordt. Tijdens het kamerdebat gistermiddag 6 februari, bleven de linkse partijen (PvdA, GL, SP) halstarrig vasthouden aan de eis van een pensioenplicht voor zzp’ers. Zij zetten samen met de vakbonden de hakken in het zand en willen na de provinciale verkiezingen van maart alsnog een pensioenplicht voor zelfstandigen eenzijdig doordrukken. Deze machtspolitiek is echter volstrekt niet in het belang van zelfstandige ondernemers. “Deze partijen weigeren in te zien dat er een nieuw pensioenstelsel nodig is, waarin zelfstandigen op eigen wijze en zonder verplichting hun inkomen voor de oude dag kunnen regelen”, aldus voorzitter Post.

Bron artikel + link naar brief minister hier


Pages: 1 2 3 4 10